ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.232/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 185/2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate  nr. 12.232/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.13660/2016 al comisiei de numărare a voturilor;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 13, art. 92, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Andruşcă Dănuţ pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ, alături de Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Ionel Arsene (membru de drept şi în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”), în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                  

                                                                  Contrasemnează:

                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 145

Din 08 iulie 2016