ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr.146 din 30.09.2011

 

privind validarea unui mandat

de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11438/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.50/2011 a  Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Social Democrat;

Văzând raportul de specialitate nr.11438/2011 al Direcţiei juridice, precum şi procesul verbal nr. 11800/2011 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gheorghe Vadana.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI,

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR