HOTĂRÂRE
Nr. 146 din 23.11.2012
privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii/intervenţiei/monitorizării cazurilor de exploatare prin muncă a copilului

Consiliul Judeţean Neamţ;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, şi ale Hotărârii Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
Examinând expunerea de motive nr. 12.688/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 18.828/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.688/2012 al Serviciului juridic contencios, relații publice, adresele nr.142.474/2012 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, nr.10.312/2012 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, nr.7.135/2012 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, nr.16.751/2012 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ şi nr.14/2012 a Organizaţiei ”Salvaţi Copiii”-Filiala Neamţ, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (5), lit. ”a”, pct.2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ(EIL) în domeniul prevenirii/intervenției/monitorizării cazurilor de exploatare prin muncă a copilului, în următoarea componenţă:
– domnul Eugen Simion – şef serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, coordonatorul EIL;
– doamna Daria-Ionela Oatu – inspector principal, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ;
– domnul Eugen Vasiliu-Dinu – inspector cu activitatea educativă, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ;
– doamna Carmen Dumitreasa – medic, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ;
– domnul Ioan Popescu – inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ;
– doamna Elena Belciu- Organizaţia ”Salvaţi Copiii”, Filiala Neamţ;
– domnul Mihai Hanganu, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Neamț.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU