ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr.146 din 19 august 2013

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2013-2014

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr.289/2170/2013 al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

Examinând expunerea de motive nr.9756/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9756/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă măsurile pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2013-2014, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

   PREŞEDINTE

   Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                     Contrasemnează:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU