ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 146  din 6 iulie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Agapia în vederea realizării unei acţiuni

 de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.10.761/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 3056, 3278 și 3299/2015 ale primarului Comunei Agapia;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.761/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Agapia, prin Consiliul Local al Comunei Agapia, în vederea finanțării și organizării în comun a manifestării Un colț de rai- Agapia- leagăn de spiritualitate și cultură românească”, care se va desfăşura în comuna Agapia, în data de 13 septembrie 2015.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Agapia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 146.PDF