ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind completarea comisiei de validare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.081/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.081/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 31 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 90 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează Comisia de validare a Consiliului Judeţean Neamţ, constituită potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 135/2016, cu domnul Puşcaşu Neculai în locul doamnei Emilia Arcan.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

         Contrasemnează:

       SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.146

Din 28 iulie 2016