ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 147 din 30.09.2011

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 71/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 11439/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11439/2011 al Direcţiei juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 3- ”Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 71/2008, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Vasile Balcan cu domnul Gheorghe Vadana.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                      Contrasemnează

                            SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                            Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR