HOTĂRÂRE
Nr.147 din 23.11.2012
privind soluționarea unei plângeri prealabile

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.548/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza plângerii prealabile formulate de către domnul Mihai Farcaşanu;
Văzând raportul de specialitate nr. 13.548/2012 al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către domnul Mihai Farcaşanu împotriva Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 136/2012 privind eliberarea din funcție a unui vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț și a Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 137/2012 privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întrucât acestea au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale în materie.
Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU