ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr.147  din 19.08.2013

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederileLegii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9340/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. A3215/2013 a UM 02275 Bălţăteşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9340/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică,  Protocolul de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti nr.5392/M.65/2010, Certificatul de urbanism nr. A 11.395/2012 emis de Ministerul Apărării Naţionale- Direcţia Domenii şi Infrastructuri, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se emite acordul pentru executarea, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02275 Bălţăteşti, a unor lucrări de construire, în vederea montării a două lifturi, la imobilele aferente Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” (Staţiunea Bălţăteşti), proprietatea Judeţului Neamţ, respectiv un lift la pavilionul A( hotel Bălţăteşti) şi un lift la pavilionul A1( baza de tratament).

Art.2:Acordul prevăzut la art.1 se emite sub condiţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru executarea lucrărilor.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                              SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                                  Daniela SOROCEANU