ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

 

Nr.148 din 30.09.2011

pentru modificarea unor hotărâri ale  Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 11.205/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.205/2011 al Direcţiei juridice,  precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 89/2008 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii teritoriale de ordine publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Vasile Balcan cu domnul Constantin Sandu, consilier judeţean.

Art.2: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.159/2008 privind validarea membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare,  în sensul validării domnului Constantin Sandu, consilier judeţean, în calitate de membru al organismului anterior menţionat .

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR