HOTĂRÂRE
Nr. 148 din 23.11.2012
privind aprobarea unei documentaţii de amenajare a teritoriului

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.010/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.010/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare județeană şi al Structurii arhitect şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”b” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia de amenajare a teritoriului (PATZ) ” Amenajare în scop turistic a zonei Lacul Izvorul Muntelui ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU