ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 148 din 19.08.2013

privind modificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Examinând expunerea de motive nr. 9972/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr. 18966/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9972/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Se modifică bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în sensul diminuării la Secţiunea de funcţionare, titlul 20”Bunuri şi servicii ” cu suma de 515 mii lei şi majorării, în mod corespunzător, cu aceeaşi sumă, a Secţiunii de dezvoltare, titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, pentru procurarea următoarelor echipamente medicale:

         tomograf computerizat- 274 mii lei;

         sistem monoplan angiografie- 215 mii lei;

         sistem PACS imagistică medicală- 26 mii lei.

( 2) Achiziţionarea echipamentelor prevăzute la alin. 1 se va efectua sub condiţia alocării de către Ministerul Sănătăţii a sumei reprezentând diferenţa de 95 % necesară dotării cu această aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

Art.2: Se modifică anexa nr. 1- Bugetul local al Judeţului Neamţ la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, la capitolul bugetar 66.02 ”Sănătate”, paragraful 66.02.06.01 ”Spitale generale”, titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, prin diminuarea cu suma de 515 mii lei a Secţiunii de funcţionare, art. 51.01 ”Transferuri curente”, alin. 51.01.46 ”Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii” şi majorarea cu aceeaşi sumă a Secţiunii de dezvoltare, art. 51.02 ”Transferuri de capital”, alin. 51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii”.

Art.3: Se modifică anexa nr. 2- Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, astfel:

– la partea de venituri, la „Subvenţii” – „Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice”, capitolul bugetar 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii”, se diminuează secţiunea de funcţionare, subcapitolul 43.10.10 „Subvenţii din bugete locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii” cu suma de 515 mii lei şi se majorează secţiunea de dezvoltare, subcapitolul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii” cu aceeaşi sumă;

– la partea de cheltuieli, capitolul 66.10 ”Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale” se diminuează secţiunea de funcţionare, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, art. 20.01 „Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică” cu suma de 300 mii lei şi alin. 21.01.04 „Apă, canal şi salubritate” cu suma de 215 mii lei şi se majorează secţiunea de dezvoltare, titlul 70 „Cheltuieli de capital”, art. 71.01 „Active fixe”, alin. 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport” cu suma de 515 mii lei.

Art.4: Se modifică anexa nr. 3- Lista obiectivelor de investiţii la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, în sensul majorării cu suma de 515 mii lei la capitolul bugetar 66.02 „Sănătate”, lit. C „Alte cheltuieli de investiţii”, prin adăugarea echipamentelor medicale prevăzute la art. 1, alin.1, cu finanţare de la bugetul local (5%).

Art.5: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                           

 

 

                       Contrasemnează

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU