ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                 CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                

HOTĂRÂRE

Nr.148 din 05 septembrie 2014

privind aprobarea unei asocieri pentru realizarea unei acţiuni de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8155/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza solicitărilor nr. 8686/2014 a primarului Oraşului Bicaz şi nr. 220/2014 a Asociaţiei Cultural-Social-Economică Christiana;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz şi Asociaţia Cultural-Social-Economică Christiana pentru finanţarea şi realizarea în comun a proiectului „România-Polonia, o istorie rememorată”, ce se va desfăşura în perioada 5-7 septembrie 2014, în oraşul Bicaz.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 35.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU