ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 148  din 6 iulie 2015

privind aprobarea Programului pilot din cadrul proiectului ”Meşterul turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Meşterul turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”;

         Examinând expunerea de motive nr. 10.934/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr.10.934/2015 al Serviciului turism şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

         În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „b” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Programul pilot de susținere a promovării integrării meșteșugurilor în turismul local la nivelul județului Neamț, inițiat în cadrul proiectului „Meşterul turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă înființarea Centrului pilot „Meșterul turistic” în cadrul proiectului „Meşterul turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, fără personalitate juridică, ce va funcționa până la data de 31 decembrie 2018, pe perioada implementării și monitorizării programului pilot prevăzut la art.1.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pilot „Meșterul turistic”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Centrul pilot înființat potrivit alin. (1) va funcționa în spațiul în suprafață de 60 mp, situat în sediul Consiliului Județean Neamț, str.Alexandru cel Bun, nr.27, municipiul Piatra-Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget-finanţe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 148.PDF