ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Examinând expunerea de motive nr.14.133/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 106 şi nr.111/2016 ale Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Neamţ, şi adreselor nr.190 şi nr.204/2016 ale Partidului Naţional Liberal-Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.14.133/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 15.202/2016 al Comisiei de validare;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Florin-Mihai Cosma.

Art.2:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Tudorel Radu.

Art.3:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Dan Boacă.

Art.4:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Mihai-Doru Stoica.

Art.5:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Bogdan Buhuşanu.

Art.6:  Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Mihaela-Elena Isciuc.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.148

Din 28 iulie 2016