ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                        

HOTĂRÂRE

Nr.149 din 30.09.2011

privind desemnarea unei persoane în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.207/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.207/2011 al Direcţiei Juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art. 92, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se desemnează domnul Vasile Nica ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.

Art.2: În mod corespunzător se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR