HOTĂRÂRE
Nr.149 din 26.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 166/2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 62, alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 9970/2013 a domnilor Vasile Nica şi Neculai Puşcaşu, consilieri judeţeni;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 9970/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget- finanţe, adresa nr. 1353/2013 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Neamţ, adresa nr.949/2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ, precum şi celorlalte persoane şi autorităţi interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 149.PDF