ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 149 din  5 septembrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu comuna Pânceşti în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.854/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2119/2014 a primarului Comunei Pânceşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Pânceşti, prin Consiliul Local al Comunei Pânceşti, în vederea organizării şi realizării în comun a manifestării ”Ziua Comunei Pânceşti”, ce va avea loc în data de 07 septembrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU