ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

             CONSILIUL  JUDEŢEAN               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 14.199/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.14.199/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează anexa nr.1 – Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu domnul Dan Boacă, domnul Bogdan Buhuşanu şi domnul Gheorghe Triboi.

Art.2: Se completează anexa nr.2 – Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu domnul Lucian–Florin Pelepco, domnul  Ioan–Doinel Boca şi domnul Mircea Ciudin.

Art.3: Se completează anexa nr.3 – Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu domnul Florin-Adrian Hopşa, domnul Dumitru Acatrinei şi domnul Valentin-Constantin Stavarache.

Art.4: (1) Se modifică anexa nr.4 – Comisia de învăţământ, sănătate,cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Ioan Munteanu cu domnul Tudorel Radu şi a doamnei Georgeta-Luminiţa Vîrlan cu domnul Florin-Mihai Cosma.

           (2) Se completează anexa nr.4 – Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 cu doamna Gabriela Banu, domnul Gabriel Lucaci şi doamna Mihaela-Elena Isciuc.

Art.5: Se completează anexa nr.5 – Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu doamna Elena-Monica Anton, domnul Marius-Mihai Nechita şi domnul Mihai-Doru Stoica.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                          Contrasemnează:

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.149

Din 28 iulie 2016