ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

        

Nr. 15 din 22.01.2010

privind aprobarea proiectului de interes judeţean “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A – al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ” şi a cheltuielilor legate de acest proiect

       

       Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007- 2013- Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ”Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;

         Examinând expunerea de motive nr. 348/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 348/2010 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul art. 91 alin. (5) lit. „a”, pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1: Se aprobă proiectul cu titlul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A –al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A –al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ” în sumă de 4.211.405,81 lei, defalcată astfel:

          – cheltuieli eligibile- 3.549.408,00 lei

          – cheltuieli neeligibile- 0 lei

          – TVA- 661.997,81 lei.

      Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie în proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A –al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ” în valoare de 732.985,97 lei, din care:

          – cheltuieli eligibile – 70.988,16 lei

          – cheltuieli neeligibile – 0 lei

          – TVA – 661.997,81 lei.

      Art. 4: Consiliul Judeţean Neamţ se angajează să suporte cheltuielile conexe care vor interveni în derularea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A –al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.

       Art. 5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR

HOTĂRÂRE