HOTĂRÂRE
Nr.15 din 16.01.2013

privind schimbarea administratorului unui imobil aflat
în patrimoniul public al Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 142/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 142/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, adresa nr. 982/2012 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. ”c” şi alin.(4) lit.”a”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se revocă dreptul de administrare conferit Complexului Muzeal Judeţean Neamţ pentru un teren în suprafaţă de 191,25 m.p. situat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 3, având datele de identificare şi amplasament prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 25/2004 privind darea în administrare a unui imobil proprietate publică a judeţului Neamţ către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Art.2: Se aprobă darea terenului de la art. 1 în administrarea Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, pe perioada existenţei acestei instituţii publice.
Art.3: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU