ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                     

HOTĂRÂRE

Nr.15 din 12 februarie 2014

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2013 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

Examinând expunerea de motive nr. 1.023/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 21/2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.023/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2013, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, după cum urmează:

                                                      suma de 52.115,40 lei din care 10.086,85 lei TVA, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului;

                                                      suma de 8.370,00 lei din care 1.620,00 lei TVA, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului.”

Art.2: Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2013, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 2.553.654,70 lei, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU