ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 15  din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1030/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.1030/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, propunerile formulate de Comisia paritară, consemnate în procesele verbale nr. 1001/2015 şi 1002/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu aferente Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, ce au făcut obiectul ședinței de atribuire desfăşurată în luna decembrie 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu aferente Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, ce au făcut obiectul şedinţei de atribuire desfăşurată în luna ianuarie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

        Constantin IACOBAN

 

                                                                                                Contrasemnează

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa 1 prima parte
  • anexa 1 a doua parte
  • anexa 2