ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 15 din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Reabilitare Teatru de joacă pentru copii” din cadrul Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 1203/2016 a doamnei Emilia Arcan, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1203./2016 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (S.F.) aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Teatru de joacă pentru copii” din cadrul Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, în valoare totală de 262.391 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 195.600 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU