ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 150 din 30.09.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare bază de agrement Poiana Mătieş”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.980/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.980/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (fazele proiect tehnic şi detalii de execuţie) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Amenajare bază de agrement Poiana Mătieş ”, în valoare totală de 8.229.796 lei, cu T.V.A., din care valoare construcţii -montaj în cuantum de 5.438.789 lei,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR