HOTĂRÂRE
Nr.150 din 23.11.2012
privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Județean Neamț;
Examinând expunerea de motive nr. 13.967/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitărilor nr. 19.006 şi nr.19.960/2012 ale Primăriei Municipiului Roman;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.967/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea organizării Festivalului Concurs Interjudeţean de Interpretare Vocală şi Instrumentală a Folclorului Românesc ”Doruri Muşatine”, ediţia 2012, care se va desfăşura în data de 24 noiembrie 2012, în Municipiul Roman.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 15.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU