HOTĂRÂRE
Nr.150 din 26.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
Examinând expunerea de motive nr.11485 /2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 11485/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se desemnează domnul Vasile- Ștefănuț Ploscaru ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ.
(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU