ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                    CONSILIUL  JUDEŢEAN                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 150 din  5 septembrie 2014

privind modificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11976/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11976/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 1-  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a.             La Secţiunea de funcţionare, capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”, titlul 59 „Alte cheltuieli” se diminuează cu suma de 44 mii lei, astfel:

a.1. se diminuează art.59.11 „Asociaţii şi fundaţii” cu suma de 99 mii lei;

a.2. se majorează art.59.22 „Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural” cu suma de 55 mii lei;

b.             La Secţiunea de dezvoltare, capitolul bugetar 66.02 „Sănătate”, subcapitolul 66.02.06 „Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi”, paragraful 66.02.06.01 „Spitale generale”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, art.51.02 „Transferuri de capital”, alin. 51.02.28 „Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii” se majorează cu suma de 44 mii lei.

Art.2: Se modifică anexa nr. 2-  Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării la secţiunea de dezvoltare cu suma de 44 mii lei, după cum urmează:

a.            la partea de venituri, la Subvenţii, Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii”, subcapitolul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii”;

b.            la partea de cheltuieli, capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, cheltuieli de capital, titlul 71 „Active nefinanciare”, art.71.01 „Active fixe”, alin. 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport” se majorează cu suma de 44 mii lei, pentru achiziţionarea unui echipament.

Art.3: Se modifică anexa nr. 3- Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, în sensul majorării cu suma de 44 mii lei, la capitolul bugetar 66.02 „Sănătate”- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, pct.C „Alte cheltuieli de investiţii”, la poziţia nr. 12- „unitate sigilare vasculară cu anexele corespunzătoare”.

Art.4: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completări ulterioare.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

  Contrasemnează

             SECRETARUL JUDEŢULUI

           Daniela SOROCEANU