ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr.151 din 30.09.2011

privind luarea unor măsuri referitoare la obiectivul

”Muzeu de Ştiinţe ale Naturii Roman”

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 10.756/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.756/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei juridice, procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9130/2011, adresa nr. 1229/2011 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”şi alin.(4), lit.(a), precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1(1) Se aprobă înscrierea imobilului ”Muzeu de Știinţe ale Naturii Roman” , cu o valoare de 1.092.041 lei, în Lista- inventar care cuprinde bunurile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ.

                    (2) Datele de identificare şi amplasamentul imobilului de la alin.(1) sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea în administrare a imobilului prevăzut la art.1, cu o valoare de 1.092.041 lei, către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, cu destinaţia de muzeu, pe perioada existenţei acestei instituţii.

Art.3(1) Se aprobă renunţarea la dreptul de administrare a terenului în suprafaţa de 865 mp aferent obiectivului ”Muzeu de Știinţe ale Naturii Roman”, proprietatea Municipiului Roman.

         (2) În mod corespunzător urmează a se încheia un act adiţional la acordul de asociere încheiat cu Municipiul Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 19/2010, în vederea dării în administrarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                        Contrasemnează:

                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR