HOTĂRÂRE
Nr. 151 din 23.11.2012 2012
privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever Piatra- Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 14.019/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei Children Forever Piatra Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.019/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever Piatra Neamţ, în vederea organizării Festivalului Naţional de Muzică pentru Copii şi Tineret ”Cântec de stea” -ediţia a III-a, ce se va desfăşura la Piatra-Neamţ, în perioada 7-9 decembrie 2012.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.000 lei.
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Children Forever Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU