HOTĂRÂRE
Nr. 151 din 07 octombrie 2014
privind completarea comisiei de validare

       Consiliul Judeţean Neamţ;
       Examinând expunerea de motive nr. 13.449/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza Ordinului Prefectului Judeţului Neamţ nr. 13/2014;
Văzând raportul de specialitate nr. 13.449/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 892 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                                                                                                     HOTĂRĂŞTE:

       Art.1: (1) Se completează Comisia de validare a Consiliului Judeţean Neamţ, comisie care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului, cu domnul Florin Andronache şi domnul Vasile Pruteanu.
                 (2) Pe cale de consecinţă, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2012 privind alegerea comisiei de validare.
       Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU