ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 151  din 6 iulie 2015

privind numirea comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile/examenele de ocupare a unor  funcţii de şef secţie şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.917/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.17.080 și 18.179/2015 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.917/2015 al Serviciului Resurse Umane, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.138 și 144/2015, Hotărârile Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț nr.13 și 15/2015, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 11734/2015;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numesc comisiile de examinare și de soluționare a contestațiilor pentru  concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de șef secție și șef serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în următoarea componență:

 

I. Pentru interviu susţinerea proiectului de management:

– Preşedinte:         dr. Ioan Lazăr – manager;

– Membri :          – dr. Dan Silviu Verzea – director medical;

                           – ec. Maricica Drăgan – director financiar-contabil;

                            – as.med.Cristina Elena Iordăchescu – director de îngrijiri;

– Secretar:           – ec. Carmen Nicoleta Moroșan – șef serviciu;

 

 

 

 

II. Pentru proba scrisă sau practică:

II.1 Șef Secție Chirurgie Generală:

– Preşedinte:         dr. Dan Silviu Verzea – director medical;

– Membri:             conf. univ. dr. Nicolae Dănilă – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore

                           T.Popa“ Iași ;

                           – dr. Ady Corina Bararu – medic primar chirurgie generală  Spitalul Județean de

                           Urgență Piatra Neamț;

                           – dr. Dan Gabriel Arvătescu– reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                           Dan-Vasile Constantin, reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:           – dr. Cristina Zavate –  medic primar chirurgie generală;

 

II.2 Șef Secție Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală:

– Preşedinte:         dr. Dan Silviu Verzea – director medical;

– Membri:             dr. Elena David – medic primar radiologie şi imagistică medicală – Spitalul Județean de Urgență Bacău;

                           – dr. Alexandru Ionescu – medic specialist radiologie şi imagistică medicală – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                           – dr. Gilda Eliza Buruiană– reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                           Dan-Vasile Constantin, reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:           – dr. Iulia Olariu– medic specialist radiologie şi imagistică medicală;

 

II.3 Șef Serviciu Anatomie Patologică:

– Preşedinte:         dr. Dan Silviu Verzea – director medical;

– Membri:           – dr. Marius Mateiciuc – medic primar anatomie patologică – Spitalul Județean de Urgență Bacău;

                 – dr. Simona Maria Şerban – medic primar anatomie patologică – Spitalul Județean de

                 Urgență Piatra Neamț;

                           dr. Constantin Danciu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                           Dan-Vasile Constantin, reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:           – dr. Adrian Dumitraş – medic specialist medicină legală;

 

III Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

III.1 Şef Secție Chirurgie Generală: 

– Preşedinte:         conf. univ. dr.  Lidia Ionescu – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr. T. Popa“;

– Membri:           – dr. Mircea Buganu – medic primar chirurgie generală – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                           dr. Dragoş Hîrţan– reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                           Cristian Tomuleț, reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:           – dr. Cristina Zavate– medic primar chirurgie generală;

 

III.2  Șef Secție Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală:

– Preşedinte:       – dr. Carmen Dana Colos – medic primar radiologie şi imagistică medicală – Spitalul Județean de Urgență Bacău;

– Membri:           – dr. Cristina Elena Gavriloiu– medic primar radiologie şi imagistică medicală – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                           dr. Andreea Neacşu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                           Cristian Tomuleț, reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:           – dr. Iulia Olariu– medic specialist radiologie şi imagistică medicală;

 

 

III.3 Șef Serviciu Anatomie Patologică:

Preşedinte:       – dr.Cornelia Turcu – medic primar anatomie patologică – Spitalul Județean de Urgență Bacău;

– Membri:           – dr. Elena Ciuchilan – medic şef – Serviciul Județean de Medicină Legală;

                 – dr. Cristina Ilie –  reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                            Cristian Tomuleț, reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:           – dr. Adrian Dumitraş – medic specialist medicină legală.

Art.2: Serviciul resurse umane și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU