ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                   

HOTĂRÂRE

Nr. 152 din 30.09.2011

privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui tronson de drum judeţean din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bicaz

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.308/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Primăriei Oraşului Bicaz nr. 9040/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.308/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei administrare drumuri judeţene, alimentări cu apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bicaz în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a tronsonului drumului judeţean DJ 155 F Bistricioara-Durău-Izvorul Muntelui cuprins între km 32+000(Izvorul Muntelui) şi km 40+880(DN15, oraş Bicaz), în vederea efectuării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii, pe durata acestora.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR