HOTĂRÂRE
Nr.152 din 23.11.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2012 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Culturală ”Conta”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 11.985/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 29/2012 a Asociaţiei Culturale ”Conta”;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.985/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ, în vederea finanțării proiectului de interes public județean ”Editare Revista de Cultură CONTA”, ce face obiectul acordului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2012, cu suma de 5.000 lei.
Art.2: (1) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2012.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU