HOTĂRÂRE

Nr.152 din 26.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 6.799/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiilor consilierilor judeţeni Andrei Ignat şi Dan Manoliu;
Văzând raportul de specialitate nr. 6.799/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Alexandru Mihai în locul domnului Andrei Ignat, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ.
(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2: (1) Se revocă doamna Nadina Simion din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ, desemnat să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO Neamţ S.A.
(2) Se desemnează domnul Adrian Smarandei în locul doamnei Nadina Simion, respectiv domnul Vasile Nica în locul domnului Dan Manoliu, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO Neamţ S.A..
(3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: (1) Se revocă doamna Nadina Simion din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ, desemnat să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ.
(2) Se desemnează domnul Ciprian- Constantin Șerban în locul doamnei Nadina Simion, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ.
(3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU