ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 152 din 07 octombrie 2014

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 12179/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12179/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Structură susţinere lift andosată pavilionului SML şi Anatomie Patologică” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în valoare totală de 224.948 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 40.016 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (S.F.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Amplasare servoscară interioară la Spitalul de psihiatrie „Sfântu Nicolae” Roman, municipiul Roman”, în valoare totală de 92.256 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 92.256 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, precum şi Spitalul de psihiatrie „Sfântu Nicolae” Roman vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

   PREŞEDINTE

   Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU