ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 14.221/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.221/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget- finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.209/2015 privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de management va dispune măsurile necesare respectării şi aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                 Contrasemnează:

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.152

Din 28 iulie 2016