ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr.153 din 30.09.2011

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Neamţ şi din administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în domeniul public al Comunei Gîrcina şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gîrcina

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 11.168/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Primăriei Comunei Gîrcina nr. 4.231/2011 şi a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gîrcina nr. 36/2011;

 Văzând raportul de specialitate comun nr.11.168/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.(c) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1Se aprobă transmiterea, din domeniul public al Judeţului Neamţ şi din administrarea Consiliului Judeţean Neamţ în domeniul public al Comunei Gîrcina şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gîrcina, a unui teren în suprafaţă de 4,80 ha, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR