HOTĂRÂRE
Nr. 153 din 234.11.2012
pentru modificarea unor organigrame şi state de funcţii

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.252/2011, ale Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Ordonanței de Urgenţă Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar şi ale Ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti;
Examinând expunerea de motive nr. 14.353/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 21.853, 23.470 şi nr.24.520/2012 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, nr.910/2012 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, nr.1.950/2012 a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu”-Neamţ, nr. 1.948 şi 2.430/2012 ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, nr.16.685 şi nr.21.203/2012 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi nr.4.736/2012 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.353/2012 al Direcției Generale Buget, Finanțe și al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii aferent aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr.1b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post vacant de referent, studii medii, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale ( poziţia nr. 25 din statul de funcţii) în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II.
Art.2: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexele nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.76/2010- anexa nr. 1b), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
1) Compartimentul Artistic:
a) 2 posturi de actor debutant, studii superioare, poz. nr. 26 şi 27, se transformă în actor, studii superioare, grad II;
b) un post de actor, studii superioare, grad II, poz. nr.18, se transformă în actor, studii superioare, grad I;
c) un post de referent de specialitate(organizare spectacole), studii superioare, grad II, poz.nr.33, se transformă în referent de specialitate(organizare spectacole), studii superioare, grad I.
2) Serviciul Tehnic – Compartiment Scenă: două posturi de operator (imagine, sunet), studii superioare, grad II, poz.nr. 39 şi 40, se transformă în operator (imagine, sunet), studii superioare, grad I.
Art.4: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.122/2010- anexele nr. 3a) şi 3b), cu modificările şi completările ulterioare, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr. 6b), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– un post de asistent medical, studii superioare, din cadrul Biroului de Îngrijire şi Asistenţă, poz. nr.5, se transformă în asistent medical principal, studii superioare;
– două posturi de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional III, poz. nr.25 şi 26, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II.
Art.6: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexele nr. 1b1), 1b2), 1b3), 1b4), 1b5), 1b6) şi 1b8), astfel:
a) în cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț – anexa nr. 1b1):
– funcția de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional II, poziția nr. 9, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, gradul I;
– funcția de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I, poziția nr. 24, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional IA;
– funcția de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional II, poziția nr. 78, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, gradul I;
– funcția de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I, poziția nr. 663, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional IA;
– funcția de referent, studii medii, treaptă profesională I, poziția nr. 701, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II;
b) în cadrul Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț – anexa nr. 1b2) funcția de referent debutant, studii medii, poziția nr. 41, se transformă în referent, studii medii, gradul II;
c) în cadrul Complexului de Servicii – ”Elena Doamna” Piatra Neamț – anexa nr. 1b3:) postul de muncitor calificat, studii medii, treapta profesională IV, poziția nr. 46, se transformă în muncitor calificat, studii medii, treapta profesională III;
d) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Copilului cu Handicap Piatra Neamț – anexa nr. 1b4):
– funcția de asistent medical, studii postliceale, poziția nr. 22, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;
– funcția de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I, poziția nr. 38, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional IA;
– funcția de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I, poziția nr. 39, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional IA;
e) în cadrul Complexului De Servicii ”Romanița”Roman – anexa nr. 1b5):
– funcția de inspector specialitate (asistent social), studii superioare, gradul profesional II, poziția nr. 3, se transformă în inspector specialitate (asistent social), studii superioare, gradul profesional I;
– funcția de inspector specialitate (psiholog), studii superioare, gradul profesional I, poziția nr. 41, se transformă în inspector specialitate (psiholog), studii superioare, gradul profesional IA;
– funcția de educator puericultor, studii postliceale, poziția nr. 42, se transformă, în educator puericultor principal, studii postliceale;
f) în cadrul Complexului de Servicii ”Familia Mea”Roman– anexa nr. 1b6) funcția de instructor de educație principal, studii medii, poziția nr. 18, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II;
g) în cadrul Complexului de Servicii de Zi –Piatra Neamț – anexa nr. 1b8) funcția de inspector specialitate (psiholog), studii superioare, gradul profesional II, poziția nr. 17, se transformă în inspector de specialitate (psiholog) ), studii superioare, gradul profesional I.
Art.7: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexele nr. 3a) şi 3b), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) Serviciul de Îngrijire și Asistență:
– un post vacant de pedagog de recuperare principal, studii postliceale (poz. nr. 5 în statul de funcții) se transformă în pedagog de recuperare, studii postliceale;
– 6 posturi de instructori de ergoterapie, studii medii (poz. nr. 32-37 în statul de funcții) se transformă în pedagog de recuperare, studii postliceale;
– 4 posturi de instructor de educație, studii medii (poz. nr. 55-58 în statul de funcții) se transformă în instructor de ergoterapie, studii medii;
– un post de asistent medical, studii superioare (poz. nr. 59 în statul de funcții) se transformă în asistent medical principal, studii superioare,
– 2 posturi vacante de asistent medical principal, studii postliceale (poz. nr. 60, 61 în statul de funcții) se transformă în asistent medical debutant, studii postliceale.

b) Compartimentul Economic – Administrativ:
– un post de economist, studii superioare, grad profesional II (poz. nr. 132 în statul de funcții) se transformă în economist, studii superioare, grad profesional I;
– un post de muncitor calificat, studii generale, treaptă profesională III (poz. nr. 146 în statul de funcții) se transformă în instructor de ergoterapie, studii medii și se mută în cadrul Serviciului de Îngrijire și Asistență;
– un post de muncitor necalificat, studii generale, treaptă profesională I (poz. nr. 166 în statul de funcții) se transformă în muncitor calificat, studii generale, treaptă profesională IV.

Art.8: Modificările prevăzute la art.1-7 sunt valabile sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.9: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2012.
Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ
Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU