ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 153 din 07 octombrie 2014

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.672/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 22.905/2014 a Companiei Judeţene Apa Serv S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.672/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea  bunurilor de la art. 1 de către Compania Judeţeană Apa Serv S.A..

(2) Se mandatează directorul general al Companiei Judeţene Apa Serv S.A. să semneze şi să obţină, în numele proprietarului bunurilor, toate documentele aferente autorizării executării lucrărilor de demolare.

Art.3: Se aprobă Lista bunurilor de retur propuse pentru reabilitare având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Serviciul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Compania Judeţeană Apa Serv S.A. vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU