ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice acestei funcţii

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.908/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.908/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art.113 alin. (2) – (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă criteriile şi procedurile pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi atribuţiile specifice acestei funcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.131/2008 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice acestei funcţii se abrogă.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                       Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.153

Din 28 iulie 2016