ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

Nr. 154 din 30.09.2011

privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Neamţ la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.245/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 711/2011 a Direcţiei judeţene de evidenţa persoanelor Neamţ;

            Văzând raportul nr. 11.245/2011 al Direcţiei juridice, avizul nr.1954481/2011 al Ministerului Administraţiei şi Internelor-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul prevederilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.11, precum şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1.  (1) Începând cu data de 3.10.2011, se aprobă modificarea arondării localităţilor din judeţul Neamţ la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, prin arondarea Comunei Români la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Români.

(2) La aceeaşi dată încetează arondarea localităţii Români la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Roman.

            Art.2. Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, precum şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ.

 

P R E Ş E D I N T E

Vasile PRUTEANU

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                             Mihaela IGNATOVICI LAZĂR