HOTĂRÂRE
Nr. 154 din 23.11.2012
privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.338/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza adreselor nr. 5623/2012 a Primăriei Comunei Păstrăveni şi nr.6204/2012 a Colegiului Tehnic ”Ion Creangă” Tîrgu-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.338/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare județeană precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă actualizarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală de dezvoltare județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Serviciul coordonare consilii locale va asigura aducerea la cunoştinţă publică a Programului actualizat de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013, prin republicarea acestuia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU