HOTĂRÂRE
Nr. 154 din 26.09.2013
pentru modificarea unor organigrame şi state de funcţii

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 11.475/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 18.190, 20.508, 20.627 şi 21.211/2013 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, nr.2.071/2013 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, nr. 1.126/2013 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, nr.618/2013 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, nr.20.000/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi nr.1.022/2013 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.457/2013 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr. 5b), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării funcţiei de administrator, studii medii în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional III.
Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr. 6b), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
– transformarea unui post vacant de medic primar(psihiatru), cu jumătate de normă, poz.nr.36, în medic specialist, cu jumătate de normă;
– transformarea a 4 funcţii de asistent medical debutant, studii postliceale, poz. nr.47-50 în asistent medical, studii postliceale.
Art.3: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 124/2013- anexele nr. 1a) şi 1b), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
1) transformarea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA, din cadrul Compartimentului Specializat de Transport-Autoritate de Autorizare al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, poz. nr.80 în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant şi mutarea acestui post la Biroul Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial;
2) transformarea postului contractual de consilier, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Realaţii Internaţionale al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale, Secretariat, Editarea Monitorului Oficial-Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale, poz. nr.7 în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant;
3) transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Sănătate Publică al Biroului Resurse Umane, poz. nr.30 în consilier, clasa I, grad profesional principal;
4) trasformarea postului de personal contractual de consilier, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, poz. nr.67 în consilier, studii superioare, grad profesional debutant.
Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.124/2013- anexele nr. 5b), în sensul transformării funcţiei de referent de specialitate, studii superioare, gradul profesional II în referent de specialitate, studii superioare, grad profesional I.
Art.5: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.124/2013- anexele nr. 7a) şi 7b), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.124/2013- anexa nr. 8b3), îm sensul transformării funcţiei de instructor de educaţie, studii medii, gradul principal, poz. nr.10, în inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II.
Art.7: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.125/2013- anexa nr. 1b), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8: Modificările prevăzute la art.1-6 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.9: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2013, cu excepţia transformării menţionate la art.3, pct.2 care va intra în vigoare la data obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă acesta este ulterior datei de 01 octombrie 2013.
Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU