ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 154 din 07 octombrie 2014

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12775/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 25 şi nr. 26/2014 ale operatorului de transport LARIU ION P.F.A., respectiv nr. 52/2014  a Societăţii Comerciale STELLARIA S.R.L.;

  Văzând raportul de specialitate nr. 12775/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, avizele nr. 2636, nr.2637 şi nr. 2638/ 2014 ale  Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Licențele aprobate pentru traseele prevăzute la punctele 1 și 2 din anexă sunt valabile cu excepția vacanțelor școlare.

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF