ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 154 din 30 iulie 2015

privind darea în administrarea Serviciul Public SALVAMONT Neamț a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul  subteran speologic, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 120/2015 privind reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 12.801/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.801/2015 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97, art.119 și 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrarea Serviciul Public SALVAMONT Neamț, a bunurilor din patrimoniul Județului Neamț în valoare totală de  1.076.209,35 lei, prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

           Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția de management, precum și Serviciul Public SALVAMONT Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF