ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 155  din 30.09. 2011

privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Bicaz

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1144/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale;

Examinând expunerea de motive nr. 11.300/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.300/2011 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei generale buget, finanţe, adresa nr. 19.929/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Hotărârea nr. 87/2011 a Comitetului Director Interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Hotărârea nr. 10/2011 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă propunerea de înfiinţare a Centrului de Sănătate Multifuncţional Bicaz, ca unitate fără personalitate juridică, în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

(2) Structura Centrului de Sănătate Multifuncţional Bicaz, ce va cuprinde 12 cabinete de specialitate,  este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea asigurării funcţionării Centrului de Sănătate Multifuncţional Bicaz.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Bicaz, conform anexei nr. 2 care face parte intregrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Personalul medical necesar funcţionării centrului urmează a fi asigurat din personalul medical preluat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ de la Spitalul Orăşenesc Bicaz.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR