HOTĂRÂRE
Nr.155 din 23.11.2012
privind acordarea unui mandat special

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.404/2012 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 2.673/2012 a Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.404/2012 al Direcţiei generale buget finanțe și al Serviciului juridic contencios, relații publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „d” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 200 mii lei din bugetul Județului Neamț, în vederea majorării capitalului social al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. prin aport în numerar.
Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea majorării capitalului social al societății comerciale, prin aport în numerar, cu suma de 200 mii lei.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU