HOTĂRÂRE
Nr. 155 din 26.09.2013
privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 11.454/2013 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 122 și 182/2013 ale Societăţii Comerciale ”Minimal Com” S.R.L. Roman, nr. 135, 136 și 137/2013 ale Societății Comerciale ”Husariu Trans” S.R.L. Doljești și nr. 20/2013 a operatorului de transport ”Lariu Ion” P.F.A.;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.454/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, avizele nr. 2.409, 2.410, 2.840, 2.841, 2.842 și 2.968/2013 ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:(1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 155.PDF