ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 155 din 07 octombrie 2014

pentru modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă

Piatra-Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr.12.523/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 22.354/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.523/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ  nr.139, nr.143 şi nr.146/2014, Hotărârea Consiliului de administraţie nr.21/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.27/2014, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 155.PDF